NST mottar 9 millioner kroner i Demo2000 støtte

New Subsea Technology AS har blitt tildelt inntil 9 millioner kroner i Demo2000 støtte for utvikling og gjennomføring av fullstendig integrasjonstest av et subsea integrert bore- og produksjonssystem, IDPS.

NST viser ved dette at IDPS utvikling samsvarer med Forskningsrådet, OG21 og Demo2000 strategiske ambisjoner om å fremme langsiktig konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt lønnsom og bærekraftig utvinning av ressurser på norsk sokkel.

IDPS er et integrert subsea bore og produksjonssystem, som er sammensatt på land og pre installert offshore før brønnen bores.  Systemet tilrettelegger for at all brønnkonstruksjon kan gjøres gjennom systemet, og kan kobles opp til produksjon umiddelbart.  IDPS kan brukes på de fleste subsea tie back eller nye utbygginger.  Studier for operatører viser at systemet bringer en betydelig kostnadsbesparelse for operatøren, både i forhold til konvensjonell teknologi og beste tilgjengelige teknologi.

DEMO 2000 har som formål å demonstrere og kvalifisere ny teknologi og nye systemer i nært samarbeid mellom leverandørindustrien, oljeselskaper og forskningsinstitutter. Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land.

Programmet støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fire tematiske prioriteringer:

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • Leting og økt utvinning
  • Boring, komplettering og intervensjon
  • Produksjon, prosessering og transport

Programmet har tre tverrgående prioriterte områder som skal knyttes opp mot de fire temaområdene:

  • Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering
  • Digitalisering
  • Nordområdene

«NST er veldig fornøyd med at Demo2000 og Forskningsrådet verifiserer vårt syn på potensialet rundt vår teknologi, og ser frem til å starte kvalifiseringsarbeidet sammen med våre samarbeidspartnere OMV Norge og Aker BP.»

Stavanger, 10. januar 2019, CEO, Thor Løvoll

Integrated - Simplified - Designed - Engineered - Manufactured - Assembled - Delivered by

In cooperation with your preferred SPS supplier